Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

  • Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü
  • Tanıtım

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünde Sosyal Hizmetler Programı bulunmaktadır.

Programın Amacı:

Ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili ara elaman yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylelikle ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve mesleki çalışmaların daha etkin, verimli sürdürebilmeleri sağlanacaktır. Program mezunların birey, aile, toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumlarında yaşanan fırsat eşitsizliklerini, gelir dağılımı adaletsizliklerini ortadan kaldırmak amaçlı yürütülen çalışmalarda yer alma olanağı sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri, müdahale yöntemleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip olacak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabileceklerdir.

Programın Hedefleri:

Sosyal hizmet programına kayıtlı öğrencilerin;

• Tüm sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet etiğini ve değerlerini sürekli gözeten,

• Baskı ve sömürüye maruz kalmış, çeşitli nedenlerle toplumsal yaşamdan dışlanmış, etiketlenmiş veya kendi başına yaşamını sürdüremez hale gelmiş nüfus gruplarının koruyucusu ve savunucusu olan,

• Karşılaştığı sorunlara esnek yaklaşım sergileyen ve yaratıcı çözümler üretebilen,

• Toplumsal adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesinde kendisine de çok büyük bir sorumluluk düştüğünün farkında olan,

• Ele aldığı olay ve olgulara eleştirel bakabilen,

• Sosyal hizmet uygulamalarında aklı kullanma ve kanıta dayanmanın kaçınılmaz olduğunun yanı sıra sosyal hizmet uygulamalarının bir de insani boyutunun olduğunu bilen,

• Müracaatçılarının kültürel yaşantısı ve anlam dünyasına saygılı,

• Önyargılardan ve ideolojik saplantılardan uzak birer sosyal hizmet elemanı olarak mezun olmaları bu programın başlıca hedefleridir.

Programdan Mezun Olacakların İstihdam İmkânları

Programdan mezun olan öğrenciler ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili ara elaman ihtiyacını karşılayacaktır. Mezunlar ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmet elemanı olarak çalışabilecektir.

Mezunlarımız, ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri izleyen, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapan ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olan profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve mesleki çalışmaların daha etkin, verimli sürdürebilmelerini için onlara yardımcı olacaktır. Program mezunları birey, aile, toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumlarında yaşanan fırsat eşitsizliklerini, gelir dağılımı adaletsizliklerini ortadan kaldırmak amaçlı yürütülen çalışmalarda yer alma olanağı da bulacaktır.

Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvanı:

Programdan mezun olanların “Sosyal Hizmet Elemanı” unvanını almaları öngörülmektedir.

Programdan Mezun Olanların   İstihdam Edileceği Yerler:

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• Adalet Bakanlığı

• Sağlık Bakanlığı

• Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,

• Devlet Hastaneleri

• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,

• Emniyet Genel Müdürlüğü,

• SGK

• Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,

• İl Özel İdareleri,

• Belediyeler,

• Üniversiteler,

• SHÇEK

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,

• Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve sosyal çalışmacılara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

• Hastane, özel bakım merkezler, kreş, huzur evi, klinikler vb. kuruluşlardır. Ayrıca kişilere özel hizmet verilebilmektedir.

Esentepe Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:65 P.K. 60800 Pazar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.